Ý nghĩa của câu lệnh return

c

(Ngô Anh Hưng) #1

Một câu lệnh return chỉ có nghĩa là để xác định kết thúc của bất kỳ chương trình C nào.

Tất cả các chương trình C có thể được viết và chỉnh sửa trong các trình soạn thảo văn bản thông thường như Notepad hoặc Notepad ++ và phải được lưu với tên tệp có phần mở rộng như .c

Nếu bạn không thêm phần mở rộng .c thì trình biên dịch sẽ không nhận ra nó dưới dạng tệp chương trình ngôn ngữ C.


89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?