Xây dựng hàm kiểm tra một số x có phải là số nguyên tố không?

c

(Ngô Anh Hưng) #1

Viết chương trình thực hiện nhiệm vụ sau
Xay dựng hàm có định mẫu là int kiemtra(int x) để kiểm tra một số x có phải số nguyên tố không, hàm trả lại giá trị cho biết kết quả đúng/sai.

Mọi người giúp mình với


89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?