Viết chương trình quản lý sổ tiết kiệm có kỳ hạn và không có kỳ hạn

c++

(Ngô Anh Đức) #1

Đề bài: Có 2 loại sổ tiết kiệm có kỳ hạn và không có kỳ hạn, thông tin cơ bản của mỗi loại gồm: CMND, họ tên, ngày lập sổ, tiền gửi, lãi suất

 • Đối với sổ có kỳ hạn, cần lưu thêm thông tin “kỳ hạn” (gửi bao nhiêu tháng)
 • Công thức tính số tiền lãi (với n là số tháng gửi)
 • Đối với sổ không kỳ hạn : Tiền lãi = tiền gửi * lãi suất * n
 • Đối với sổ có kỳ hạn
 • Tiền lãi = tiền gửi * lãi suất * n, nếu n >= kỳ hạn
 • Ngược lại, tiền lãi bằng 0
 • Yêu cầu:
 • Cài đặt lớp để thể hiện các loại sổ tiết kiệm trên để:
 • Quản lý thông tin sổ tiết kiệm
 • Tính số tiền lãi của sổ cho đến ngày hiện tại (lấy từ hệ thống)
 • Hãy cài đặt lớp NganHang, quản lý danh sách sổ tiết kiệm để thực hiện các chức năng sau
 • Nhập, xuất danh sách sổ tiết kiệm (sử dụng vector)
 • Tính tổng tiền lãi hàng phải trả

Mình sử dụng kỹ thuật chia tách file

Tại sao hàm void SoTietKiem::TinhSoThangDaGui() ở file SoTietKiem.cpp (lấy ngày từ hệ thống để tính ra số tháng gửi) không lưu kết quả của biến “sothanggui” nhỉ?

Đây là code mình viết lưu tền file là main.cpp

#include "NganHang.h"

int main()
{
	NganHang x;
	cin >> x;
	cout << x;
	float tongtienlai = x.TinhTongTienLai();
	cout << "\n\nTONG TIEN LAI NGAN HANG PHAI TRA LA: " << (size_t)tongtienlai << endl;
	system("pause");
	return 0;
}

// Ngay1.h

#pragma once
#include <iostream>

using namespace std;

class Ngay
{
	private:
		int ngay;
		int thang;
		int nam;
	public:
		friend istream& operator >>(istream &, Ngay &);
		friend ostream& operator <<(ostream &, Ngay);
		int Getter_Ngay();
		void Setter_Ngay(int);
		int Getter_Thang();
		void Setter_Thang(int);
		int Getter_Nam();
		void Setter_Nam(int);
		Ngay();
		~Ngay();
};

// Ngay1.cpp

#include "Ngay1.h"

istream& operator >>(istream &is, Ngay &d)
{
	cout << "Nhap ngay: ";
	is >> d.ngay;
	cout << "Nhap thang: ";
	is >> d.thang;
	cout << "Nhap nam: ";
	is >> d.nam;
	return is;
}

ostream& operator <<(ostream &os, Ngay d)
{
	os << d.ngay << "/" << d.thang << "/" << d.nam;
	return os;
}

int Ngay::Getter_Ngay()
{
	return ngay;
}

void Ngay::Setter_Ngay(int d)
{
	ngay = d;
}

int Ngay::Getter_Thang()
{
	return thang;
}

void Ngay::Setter_Thang(int m)
{
	thang = m;
}

int Ngay::Getter_Nam()
{
	return nam;
}

void Ngay::Setter_Nam(int y)
{
	nam = y;
}

Ngay::Ngay()
{
}

Ngay::~Ngay()
{
}

// SoTietKiem.h

#include "Ngay1.h"
#pragma once
#include <string>
#include <time.h>

class SoTietKiem
{
	protected:
		string cmnd;
		string hoten;
		float sotiengui;
		Ngay ngaylapso;
		float laisuat;
		float sothanggui;
	public:
		void SoTienGui();
		friend istream& operator >>(istream &, SoTietKiem &);
		friend ostream& operator <<(ostream &, SoTietKiem);
		void TinhSoThangDaGui();
		string Getter_CMND();
		void Setter_CMND(string);
		SoTietKiem();
		~SoTietKiem();
};

// SoTietKiem.cpp

#include "SoTietKiem.h"

istream& operator >>(istream &is, SoTietKiem &x)
{
	cout << "Nhap ho ten: ";
	fflush(stdin);
	getline(is, x.hoten);
	cout << "Nhap ngay lap the:\n";
	is >> x.ngaylapso;
	cout << "Nhap so tien gui: ";
	is >> x.sotiengui;
	do{
		cout << "Nhap lai suat: ";
		is >> x.laisuat;
		if(x.laisuat <= 0)
			cout << "\nLai suat khong hop le\n";
	}while(x.laisuat <= 0);
	return is;
}

void SoTietKiem::TinhSoThangDaGui()
{
	time_t t = time(0);
	struct tm *now = localtime(&t);
	int ngayht = now -> tm_mday;
	int thanght = now -> tm_mon + 1;
	int namht = now -> tm_year + 1900;
	
	int mangngay[] = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
	if(namht % 400 == 0 || (namht % 4 == 0 && namht % 100 != 0))
		mangngay[1] = 29;
		
	int ngaygui = ngaylapso.Getter_Ngay();
	int thanggui = ngaylapso.Getter_Thang();
	int namgui = ngaylapso.Getter_Nam();
	
	sothanggui = 12 * (namht - namgui);
	
	if(thanght > thanggui)
		sothanggui += thanght - thanggui;
	else if(thanght < thanggui)
		sothanggui -= thanggui - thanght;
		
	if(ngayht > ngaygui)
		sothanggui += (float)(ngayht - ngaygui) / mangngay[ngayht - 1];
	else if(ngayht < ngaygui)
	{
		sothanggui--;
		sothanggui += (float)(mangngay[thanght - 1] - (ngaygui - ngayht)) / mangngay[thanght - 1];
	}
	cout << "tai sao dong nay in ra duoc nhung sothanggui thi khong gan duoc ket qua?";
}

ostream& operator <<(ostream &os, SoTietKiem x)
{
	os << "CMND: " << x.cmnd << endl;
	os << "Ho ten: " << x.hoten << endl;
	os << "Ngay lap the: " << x.ngaylapso << endl;
	os << "So tien gui: " << (size_t)x.sotiengui << endl;
	os << "Lai suat: " << x.laisuat << " (%)" << endl;
	os << "So thang gui: " << x.sothanggui << endl;
	return os;
}

string SoTietKiem::Getter_CMND()
{
	return cmnd;
}

void SoTietKiem::Setter_CMND(string cm)
{
	cmnd = cm;
}
SoTietKiem::SoTietKiem()
{
}

SoTietKiem::~SoTietKiem()
{
}

// SoCoKyHan.h

#include "SoTietKiem.h"
#pragma once

class SoCoKyHan : public SoTietKiem
{
	private:
		int kyhangui;
	public:
		friend istream& operator >>(istream &, SoCoKyHan &);
		friend ostream& operator <<(ostream &, SoCoKyHan);
		float TinhTienLai();
		SoCoKyHan();
		~SoCoKyHan();
	protected:
};

// SoCoKyHan.cpp

#include "SoCoKyHan.h"

istream& operator >>(istream &is, SoCoKyHan &x)
{
	// goi lai operator nhap cua cha
	SoTietKiem *cha = static_cast<SoTietKiem*>(&x);
	is >> *cha;
	do{
		cout << "Nhap ky han gui: ";
		is >> x.kyhangui;
		if(x.kyhangui <= 0)
			cout << "\nKy han gui khong hop le\n";
	}while(x.kyhangui <= 0);
	return is;
} 

ostream& operator <<(ostream &os, SoCoKyHan x)
{
	// goi lai operator xuat cua cha
	SoTietKiem cha = static_cast<SoTietKiem>(x);
	os << cha;
	os << "Ky han gui: " << x.kyhangui << endl;
	return os;
}

float SoCoKyHan::TinhTienLai()
{
	if(sothanggui >= kyhangui)
		return sotiengui * laisuat / 100 * sothanggui;
	return 0;
}

SoCoKyHan::SoCoKyHan()

{
}

SoCoKyHan::~SoCoKyHan()
{
}

// SoKhongKyHan.h

#include "SoTietKiem.h"
#pragma once

class SoKhongKyHan : public SoTietKiem
{
	public:
		float TinhTienLai();
		SoKhongKyHan();
		~SoKhongKyHan();
};

// SoKhongKyHan.cpp

#include "SoKhongKyHan.h"

float SoKhongKyHan::TinhTienLai()
{
	return sotiengui * laisuat / 100 * sothanggui;
}

SoKhongKyHan::SoKhongKyHan()
{
}

SoKhongKyHan::~SoKhongKyHan()
{
}

// NganHang.h

#include "SoCoKyHan.h"
#include "SoKhongKyHan.h"
#pragma once
#include <vector>

class NganHang
{
	private:
		vector<SoCoKyHan> ListSoCoKyHan;
		vector<SoKhongKyHan> ListSoKhongKyHan;
	public:
		friend istream& operator >>(istream &, NganHang &);
		friend ostream& operator <<(ostream &, NganHang);
		float TinhTongTienLai();
		NganHang();
		~NganHang();
};

// NganHang.cpp

#include "NganHang.h"
#include <stdlib.h>

istream& operator >>(istream &is, NganHang &x)
{
	while(1)
	{
		system("cls");
		cout << "\n======== NGAN HANG ========\
		     \n1. Nhap so khong ky han\
		     \n2. Nhap so co ky han\
		     \n0. Thoat (in danh sach)\
		     \n==========================";
		int chon;
		do{
			cout << "\nNhap lua chon: ";
			is >> chon;
		}while(chon < 0 || chon > 2);
		bool CheckTrung;
		string cm;
		if(chon != 0)
		{
			do{
				cout << "Nhap CMND: ";
				fflush(stdin);
				getline(is, cm);
				CheckTrung = true;
				int size_socokyhan = x.ListSoCoKyHan.size();
				for(int i = 0; i < size_socokyhan; i++)
					if(x.ListSoCoKyHan[i].Getter_CMND() == cm)
					{
						CheckTrung = false;
						break;
					}
				if(CheckTrung == true)
				{
					int size_sokhongkyhan = x.ListSoKhongKyHan.size();
					for(int i = 0; i < size_sokhongkyhan; i++)
					if(x.ListSoKhongKyHan[i].Getter_CMND() == cm)
					{
						CheckTrung = false;
						break;
					}
				}
				if(CheckTrung == false)
					cout << "CMND da bi trung\n";
			}while(CheckTrung == false);
		}
		if(1 == chon)
		{
			SoKhongKyHan a;
			is >> a;
			a.Setter_CMND(cm);
			x.ListSoKhongKyHan.push_back(a);				
		}
		else if(2 == chon)
		{
			SoCoKyHan a;
			is >> a;
			a.Setter_CMND(cm);
			x.ListSoCoKyHan.push_back(a);	
		}
		else if(0 == chon)
		{
			system("cls");
			break;
		}
		else
		{
			cout << "\nLUA CHON KHONG HOP LE\n";
			system("pause");
		}
	}
	return is;
}

ostream& operator <<(ostream &os, NganHang x)
{
	int size_sokhongkyhan = x.ListSoKhongKyHan.size();
	os << "\n\n===== SO KHONG KY HAN =====\n";
	for(int i = 0; i < size_sokhongkyhan; i ++)
	{
		os << "\nSo khong ky han thu " << i + 1 << endl;
		os << x.ListSoKhongKyHan[i];
	}
	int size_socokyhan = x.ListSoCoKyHan.size();
	os << "\n\n=====  SO CO KY HAN  =====\n";
	for(int i = 0; i < size_socokyhan; i ++)
	{
		os << "\nSo co ky han thu " << i + 1 << endl;
		os << x.ListSoCoKyHan[i];
	}
	return os;
}

float NganHang::TinhTongTienLai()
{
	float tong = 0;
	int size_sokhongkyhan = ListSoKhongKyHan.size();
	for(int i = 0; i < size_sokhongkyhan; i ++)
		tong += ListSoKhongKyHan[i].TinhTienLai();
	int size_socokyhan = ListSoCoKyHan.size();
	for(int i = 0; i < size_socokyhan; i ++)
		tong += ListSoCoKyHan[i].TinhTienLai();
	return tong;
}

NganHang::NganHang()
{
}

NganHang::~NganHang()
{
}

89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?