Viết chương trình C để chia 2 đa thức sử dụng danh sách liên kết đơn

c

(aduka) #1

Ai chỉ giúp em sử dụng danh sách liên kết đơn viết chương trình C để chia 2 đa thức ạ


89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?