Tìm số kỳ diệu nhỏ hơn một số nguyên dương N cho trước

c++

(Ngô Anh Hưng) #1

Viết chương trình tìm các số kỳ diệu nhỏ hơn một số nguyên dương N cho trước.
Ta tạm định nghĩa số đó là số bằng hiệu của số lớn nhất (được tạo thành từ các chữ số của nó) với số nhỏ nhất (được tạo thành từ các chữ số của nó)

Ví dụ: 495 = 954-459


89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?