Tài liệu c# tiếng việt cho người mới bắt đầu (newbie)

c-sharp

(Phạm Quyết Nghị) #1

Chương 1. Microsoft .NET

  • Tình hình trước khi MS.NET ra đời
  • Microsoft .NET
  • Biên dịch và MSIL
  • Ngôn ngữ C#

Chương 2.NGÔNG NGỮ C#

Chương 3. NỀN TẢNG NGÔN NGỮ C#

Chương 4. XÂY DỰNG LỚP - ĐỐI TƯỢNG

Chương 5.KẾ THỪA - ĐA HÌNH

Chương 6. NẠP CHỒNG TOÁN TỬ

Chương 7. CẤU TRÚC

Chương 8. THỰC THI GIAO DIỆN

Chương 9. MẢNG, CHỈ MỤC VÀ TẬP HỢP

Chương 10. XỬ LÝ CHUỖI

Chương 11. CƠ CHẾ ỦY QUYỀN VÀ SỰ KIỆN

Chương 12. CÁC LỚP CƠ SỞ .NET

Chương 13. XỬ LÝ NGOẠI LỆ


89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?