Sử dụng từ khóa operator trong csharp

c#

(Phạm Quyết Nghị) #1

Trong ngôn ngữ C#, các toán tử là các phương thức tĩnh, giá trị trả về của nó thể hiện kết quả của một toán tử và những tham số là các toán hạng. Khi chúng ta tạo một toán tử cho một lớp là chúng ta đã thực việc nạp chồng (overloaded) những toán tử đó, cũng giống như là chúng ta có thể nạp chồng bất cứ phương thức thành viên nào. Do đó, để nạp chồng toán tử cộng (+) chúng ta có thể viết như sau:

public static Fraction operator + ( Fraction lhs, Fraction rhs)

Trong toán tử trên ta có sự qui ước đặt tên của tham số là lhs và rhs. Tham số tên lhs thay thế cho “left hand side” tức là toán hạng bên trái, tương tự tham số tên rhs thay thế cho “right hand side” tức là toán hạng bên phải.

Cú pháp ngôn ngữ C# cho phép nạp chồng một toán tử bằng cách viết từ khóa operator và theo sau là toán tử được nạp chồng. Từ khóa operator là một bổ sung phương thức (method operator). Như vậy, để nạp chồng toán tử cộng (+) chúng ta có thể viết operator +.
Khi chúng ta viết:

Fraction theSum = firstFraction + secondFraction;

Thì toán tử nạp chồng + được thực hiện, với firstFraction được truyền vào như là tham số đầu tiên, và secondFraction được truyền vào như là tham số thứ hai. Khi trình biên dịch gặp biểu thức:

firstFraction + secondFraction

thì trình biên dịch sẽ chuyển biểu thức vào:

Fraction.operator+(firstFraction, secondFraction)

Kết quả sau khi thực hiện là một đối tượng Fraction mới được trả về, trong trường hợp này phép gán sẽ được thực hiện để gán một đối tượng Fraction cho theSum.

Ghi chú: Đối với người lập trình C++, trong ngôn ngữ C# không thể tạo được toán tử nonstatic, và do vậy nên toán tử nhị phân phải lấy hai toán hạng


Tài liệu c# tiếng việt cho người mới bắt đầu (newbie)

89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?