Sử dụng toán tử trong csharp

c#

(Phạm Quyết Nghị) #1

Nạp chồng toán tử có thể làm cho mã nguồn của chúng ta trực quan và những hành động của lớp mà chúng ta xây dựng giống như các lớp được xây dựng sẵn. Tuy nhiên, việc nạp chồng toán tử cũng có thể làm cho mã nguồn phức tạp một cách khó quản lý nếu chúng ta phá vỡ cách thể hiện thông thường để sử dụng những toán tử. Hạn chế việc sử dụng tùy tiện các nạp chồng toán tử bằng những cách sử dụng mới và những cách đặc trưng.

Ví dụ, mặc dù chúng ta có thể hấp dẫn bởi việc sử dụng nạp chồng toán tử gia tăng (++) trong lớp Employee để gọi một phương thức gia tăng mức lương của nhân viên, điều này có thể đem lại rất nhiều nhầm lẫn cho các lớp client truy cập lớp Employee. Vì bên trong của lớp còn có thể có nhiều trường thuộc tính số khác, như số tuổi, năm làm việc,…ta không thể dành toán tử gia tăng duy nhất cho thụôc tính lương được. Cách tốt nhất là sử dụng nạp chồng toán tử một cách hạn chế, và chỉ sử dụng khi nào nghĩa nó rõ ràng và phù hợp với các toán tử của các lớp được xây dựng sẵn.

Khi thường thực hiện việc nạp chồng toán tử so sánh bằng (==) để kiểm tra hai đối tượng xem có bằng nhau hay không. Ngôn ngữ C# nhấn mạnh rằng nếu chúng ta thực hiện nạp chồng toán tử bằng, thì chúng ta phải nạp chồng toán tử nghịch với toán tử bằng là toán tử không bằng (!=). Tương tự, khi nạp chồng toán tử nhỏ hơn (<) thì cũng phải tạo toán tử (>) theo từng cặp. Cũng như toán tử (>=) đi tương ứng với toán tử (<=).

Theo sau là một số luật được áp dụng để thực hiện nạp chồng toán tử:

Định nghĩa những toán tử trong kiểu dữ liệu giá trị, kiểu do ngôn ngữ xây dựng sẵn.

– Cung cấp những phương thức nạp chồng toán tử chỉ bên trong của lớp nơi mà những phương thức được định nghĩa.

– Sử dụng tên và những kí hịêu qui ước được mô tả trong Common Language Specification (CLS).

Sử dụng nạp chồng toán tử trong trường hợp kết quả trả về của toán tử là thật sự rõ ràng.

Ví dụ, như thực hiện toán tử trừ (-) giữa một giá trị Time với một giá trị Time khác là một toán tử có ý nghĩa. Tuy nhiên, nếu chúng ta thực hiện toán tử or hay toán tử and giữa hai đối tượng Time thì kết quả hoàn toàn không có nghĩa gì hết.

Nạp chồng toán tử có tính chất đối xứng. Ví dụ, nếu chúng ta nạp chồng toán tử bằng (==) thì cũng phải nạp chồng toán tử không bằng (!=). Do đó khi thực hiện toán tử có tính chất đối xứng thì phải thực hiện toán tử đối xứng lại như: < với >, <= với >=.

– Phải cung cấp các phương thức thay thế cho toán tử được nạp chồng. Đa số các ngôn ngữ điều không hỗ trợ nạp chồng toán tử. Vì nguyên do này nên chúng ta phải thực thi các phương thức thứ hai có cùng chức năng với các toán tử. Common Language Specification (CLS) đòi hỏi phải thực hiện phương thức thứ hai tương ứng.

Bảng 6.1 sau trình bày các toán tử cùng với biểu tượng của toán tử và các tên của phương thức thay thế các toán tử.

su%20dung%20toan%20tu

t%C3%B3m%20t%E1%BA%AFt%20to%C3%A1n%20t%E1%BB%AD%20trong%20csharp


Tài liệu c# tiếng việt cho người mới bắt đầu (newbie)

89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?