Sử dụng HashMap in ra chuỗi dưới dạng từ điển


(Ngô Anh Đức) #1

em có cái bài : in ra mã sinh viên, tên sinh viên dưới dạng từ điển sử dụng 2 class : một class là main, một class là Sinh viên. sử dụng HashMap. Trong hàm main gọi hàm bên Sinh viên. Bên sinh viên thì có mã và tên…

e thấy khó ở cái là cái key với values không biết nhập sao

ai hướng dẫn em với ạ


(Ngô Anh Hưng) #2

trong hàm main nhập 1 danh sách sinh viên sau đó tìm kiếm sinh viên theo key thì bạn làm như sau:

  • Đầu tiên b nhập 1 danh sách sinh viên bao gồm mã sv, tên, tuổi…
  • sau đó for cái list sinh viên vừa nhập và lưu vào hashmap với key là mã và value là đối tượng sv ấy
  • khi tìm kiếm, b nhập mã sinh viên và lấy ra đối tượng sinh viên ấy bằng hàm get(key) của hashmap
  • in ra kết quả

89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?