Nhập vào n số nguyên để lưu vào file kiểu nhị phân


(Ngô Anh Hưng) #1

Nhập vào n số nguyên để lưu vào file kiểu nhị phân sau đó truy cập đọc và hiển thị những số nguyên tố ra màn hình (có lời gọi tới hàm kiemtra() vừa xây dựng).


89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?