Ngành ứng dụng phần mềm với ngành kỹ thuật phần mềm có phải là một không


(Ngô Anh Đức) #1

Mọi người cho mình hỏi là ngành ứng dụng phần mềm với ngành kỹ thuật phần mềm có phải là một không ạ…

Nếu khác thì khác nhau như thế nào ạ?


(Ngô Anh Hưng) #2

hai ngành nó khác nhau hoàn toàn, ứng dụng danh từ thì có nghĩa = phần mềm trên smartphone.

Ứng dụng động từ thì có nghĩa là áp dụng.


(Lan Trần) #3

Ứng dụng là kiểu lúc nào cần sử dụng phần mềm gì, rồi cài đặt mà chạy.

Kỹ thuật là kiểu viết ra phần mềm, công việc là lập trình, thiết kế.


89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?