Lớp đối tượng String

c-sharp

(Phạm Quyết Nghị) #1

C# xem những chuỗi như là những kiểu dữ liệu cơ bản tức là các lớp này rất linh hoạt, mạnh mẽ, và nhất là dễ sử dụng. Mỗi đối tượng chuỗi là một dãy cố định các ký tự Unicode. Nói cách khác, các phương thức được dùng để làm thay đổi một chuỗi thực sự trả về một bản sao đã thay đổi, chuỗi nguyên thủy không thay đổi. Khi chúng ta khai báo một chuỗi C# bằng cách dùng từ khóa string, là chúng ta đã khai báo một đối tượng của lớp System.String, đây là một trong những kiểu dữ liệu được xây dựng sẵn được cung cấp bởi thư viện lớp .NET (.NET Framework Class Library). Do đó một kiểu dữ liệu chuỗi C# là kiểu dữ liệu System.String, và trong suốt chương này dùng hai tên hoán đổi lẫn nhau.

Khai báo của lớp System.String như sau:

public sealed class String : IComparable, ICloneble, IConvertible

Khai báo này cho thấy lớp String đã được đóng dấu là không cho phép kế thừa, do đó chúng ta không thể dẫn xuất từ lớp này được. Lớp này cũng thực thi ba giao diện hệ thống là IComparable, ICloneable, và IConvertible – giao diện này cho phép lớp System.String chuyển đổi với những lớp khác trong hệ thống .NET.

Như chúng ta đã xem trong chương 9, giao diện IComparable được thực thi bởi các kiểu dữ liệu đã được sắp xếp.

Ví dụ như chuỗi thì theo cách sắp xếp Alphabe. Bất cứ chuỗi nào đưa ra cũng có thể được so sánh với chuỗi khác để chỉ ra rằng chuỗi nào có thứ tự trước. Những lớp IComparable thực thi phương thức CompareTo().

Những đối tượng ICloneable có thể tạo ra những thể hiện khác với cùng giá trị như là thể hiện nguyên thuỷ. Do đó ta có thể tạo ra một chuỗi mới từ chuỗi ban đầu và giá trị của chuỗi mới bằng với chuỗi ban đầu. Những lớp ICloneable thực thi phương thức Clone().

Những lớp IConvertible cung cấp phương thức để dễ dàng chuyển đổi qua các kiểu dữ liệu cơ bản khác như là ToInt32(), ToDouble(), ToDecimal(),…


Tài liệu c# tiếng việt cho người mới bắt đầu (newbie)

89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?