Lỗi tiếng việt trong mysql

mysql

(aduka) #1

Cho mình hỏi làm sao để cái cột user của mình hiện thành tiếng việt vậy, Thanks.


(Ngô Anh Hưng) #2

Bạn thử thêm cái này xem

mysql_query("set names 'utf8'");

mysql_query("set character set 'utf8'");

$query="SELECT * FROM `group`";

89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?