Làm thế nào để đọc dữ liệu trong file txt

c

(Ngô Anh Đức) #1

Tôi có một tệp văn bản có tên là test.txt

Tôi muốn viết một chương trình C có thể đọc tệp này và in nội dung vào bảng điều khiển (giả sử tệp chỉ chứa văn bản ASCII).


89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?