Khai bao mẫu hàm khi nào dùng void


(Ngô Anh Đức) #1

mọi người ai rảnh trả lời giúp em là phần khai bao mẫu hàm này khi nào dùng void và khi nào dùng những cái khác,

em có đoạn mã này đúng không?

void question1(double bk)
{
	float cv=bk*2*3.14;
	float dt=bk*bk*3.14;
	printf("\nChu vi hinh tron la: %lf", cv);
	printf("\nDien tich cua hinh tron la: %lf", dt);
}

em cảm ơn ạ


(Ngô Anh Hưng) #2

void khi bạn không muốn trả về gì cả. ví dụ như bạn muốn in 1 số.
còn cái khác là dùng để trả về (với return).

(nếu câu hỏi không liên quan đến oop)

ví dụ như int question1(int) là phần hàm mình phải dùng return 1 giá trị int


(Lan Trần) #3

mình thấy nhiều bạn lúc mới học lập trình cũng hay quen dùng void (trong khi dùng trả về sẽ có hiệu quả hơn)

Nếu muốn trả về 2 hoặc 3 giá trị thì có thể dùng mảng, còn nếu bạn muốn cho nhiều giá trị cùng thay đổi thì truyền tham chiếu vào.


89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?