Hỗ trợ ngôn ngữ .NET khác trong csharp

c-sharp

(Phạm Quyết Nghị) #1

Ngôn ngữ C# cung cấp khả năng cho phép nạp chồng toán tử cho các lớp mà chúng ta xây dựng, thậm chí điều này không hoặc đề cập rất ít trong Common Language Specification (CLS). Những ngôn ngữ .NET khác như VB.NET thì không hỗ trợ việc nạp chồng toán tử, và một điều quan trọng để đảm bảo là lớp của chúng ta phải hỗ trợ các phương thức thay thế cho phép những ngôn ngữ khác có thể gọi để tạo ra các hiệu ứng tương tự.

Do đó, nếu chúng ta nạp chồng toán tử (+) thì chúng ta nên cung cấp một phương thức Add() cũng làm cùng chức năng là cộng hai đối tượng. Nạp chồng toán tử có thể là một cú pháp ngắn gọn, nhưng nó không chỉ là đường dẫn cho những đối tượng của chúng ta thiết lập một nhiệm vụ được đưa ra


Tài liệu c# tiếng việt cho người mới bắt đầu (newbie)

89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?