Hãy cho biết địa chỉ vật lý của địa chỉ (FF0F : 00F0)


(aduka) #1

Có ai biết về lập trình hệ thống không, giải giúp mình câu này với.

Hãy cho biết địa chỉ vật lí của địa chỉ dưới đây:

FF0F : 00F0


(Ngô Anh Hưng) #2

Tính cộng trừ nhân chia hệ hexa như bình thường ấy mà

Địa chỉ vật lý = segment×10+ offset

FF0F×10 + 00F0 = địa chỉ vật lý.


89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?