Em dùng c-free lúc f11 lỗi ISO C++ forbids variable-size array

c++

(aduka) #1

ai xem mình vướng lỗi gì với lúc f11 thì không thấy lỗi kia lúc chạy lại ra 2 lỗi

error: ISO C++ forbids variable-size array 'nv' compilation terminated due to -Wfatal-errors.

Đoạn mã của em

#include<iostream.h>
#include<fstream.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>

struct nhanvien{
	char hoten[30];
	char que[50];
};

void b7ghifile(int n)
{
	nhanvien nv[n];
	
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		cout<<"\n\t nhap vao tt  nhan vien thu :"<<i+1;
		cin.ignore();
		cout<<"\n\t nhap vao ten nhan vien :";
		cin.getline(nv[i].hoten,30);
			cout<<"\n\t nhap vao que quan nhan vien :";
		cin.getline(nv[i].que,50);
		
		
		
	}
	
	ofstream outfile("b7luifile.txt",ofstream::binary);
		outfile.write((char *)nv,sizeof(nv));
		outfile.close();
		
	
}

main()
{
	nhanvien nv[20];
	int n;
	cout<<"/n/t nhap vao so n :";
	cin>>n;
	b7ghifile(n);
	return 1;
	
}

các bác giúp em mới ạ


89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?