Đáp án đúng kiến thức cơ bản C#

c#

(Ngô Anh Hưng) #1

** Câu 1: **
Lớp C# có thể kế thừa nhiều ________

Class
Interface
Abstract class
Static class
Câu trả lời đúng: Interface
** Câu 2: **
Điều nào sau đây là các kiểu dữ liệu trong C#?

Int32
Double
Decimal
Tất cả
Câu trả lời đúng: Tất cả
** Câu 3: **
Điều nào sau đây là loại tham chiếu trong C#?

String
Long
Boolean
Không có đáp án
Câu trả lời đúng: String
** Câu 4: **
Loại Nullable là gì?

Nó cho phép gán null vào kiểu tham chiếu.
Nó cho phép gán giá trị null thành giá trị.
Nó cho phép gán null vào lớp tĩnh.
Không có điều nào ở trên.
Câu trả lời đúng: Nó cho phép gán giá trị null thành giá trị.
** Câu 5: **
Struct là _____.

Reference type
Value type
Class type
String type
Câu trả lời đúng: Value type
** Câu 6: **
10> 9? “10 lớn hơn 9”: “9 lớn hơn 10” là ví dụ về _______

Toán tử bậc ba
Điều hành có điều kiện
Lớn hơn toán tử
Toán tử nghịch đảo
Câu trả lời đúng: Toán tử bậc ba
** Câu 7: **
Loại dữ liệu nào sau đây có thể được sử dụng với enum?

Int
String
Boolean
Tất cả
Câu trả lời đúng: Int
** Câu 8: **
Indexer là gì?

Nó cho phép một thể hiện của một lớp được lập chỉ mục như một mảng
Nó cho phép điều tra viên với lớp
Nó tạo ra chỉ mục cho các cá thể của một lớp.
Không có điều nào ở trên.
Trả lời đúng: Nó cho phép một thể hiện của một lớp được lập chỉ mục như một mảng
** Câu 9: **
Kiểu dữ liệu chuỗi là ______.

Mutable
Immutable
Static
4.Value type
Câu trả lời đúng: Immutable
** Câu 10: **
Một mảng trong C# bắt đầu bằng chỉ mục _____.

One
Zero
-1
Không có điều nào ở trên
Câu trả lời đúng: Zero
** Câu 11: **
Điều nào sau đây là đúng cách để khai báo một mảng?

int[] intArray = new int[];
int intArray[] = new int[5];
int[] intArray = new int[5];
int[5] intArray = new int[];
Câu trả lời đúng: int[] intArray = new int [5];
** Câu 12: **
Điều nào sau đây là đúng cho các biến ReadOnly?

Giá trị sẽ được chỉ định khi chạy.
Giá trị sẽ được gán vào thời gian biên dịch.
Giá trị sẽ được chỉ định khi truy cập lần đầu tiên
Không có điều nào ở trên
Câu trả lời đúng: Giá trị sẽ được chỉ định khi chạy.
** Câu 13: **
Câu nào sau đây là đúng?

khối thử phải được theo sau bằng cách bắt và chặn cuối cùng.
khối thử phải được theo sau bởi bắt hoặc cuối cùng là khối hoặc cả hai.
khối thử có thể bao gồm một khối thử khác.
Tất cả những điều trên.
Câu trả lời đúng: Tất cả những điều trên.
** Câu 14: **
Câu nào sau đây là đúng?

Một khối cuối cùng có thể không thực thi mỗi lần
Câu lệnh return hoặc break không thể thoát khỏi khối cuối cùng.
Một khối cuối cùng có thể đến trước khi bắt khối.
Nhiều khối cuối cùng là có thể.
Câu trả lời đúng: Câu lệnh trả về hoặc ngắt không thể thoát khỏi khối cuối cùng.
** Câu 15: **
Func và Action là các loại ______.

Utility function
Delegate
Event
Generic class
Câu trả lời đúng: Delegate
** Câu 16: **
Kiểu trả về của Predicate () luôn là ______.

Integer
String
Boolean
Void
Câu trả lời đúng: Boolean
** Câu 17: **
Lớp trong c# một phần cho phép ________

Triển khai lớp đơn trong nhiều tệp .cs.
Khai báo nhiều lớp trong một tệp .cs đơn.
Thực hiện nhiều giao diện cho một lớp.
Thừa kế nhiều lớp.
Trả lời đúng: Triển khai lớp đơn trong nhiều tệp .cs.
** Câu 18: **
LINQ là viết tắt của ________.

Language Integrated Query
Local Integration Query
Language Included Query
Lazy Integrated Query
Câu trả lời đúng: Language Integrated Query
** Câu 19: **
Kiểu dữ liệu của biến được khai báo bằng var sẽ được gán tại _______.

Thời gian chạy
Thời gian biên dịch
Thời gian CLR
Thời gian khởi tạo ứng dụng.
Câu trả lời đúng: Thời gian biên dịch
** Câu 20: **
Điều nào sau đây là đúng đối với loại động trong C#?

Nó cho phép khai báo nhiều lần một biến.
Nó cho phép kiểm tra kiểu thời gian biên dịch
Nó thoát khỏi việc kiểm tra kiểu thời gian biên dịch
Không có điều nào ở trên.
Câu trả lời đúng: Nó thoát khỏi việc kiểm tra kiểu thời gian biên dịch


89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?