Chuyển 1 danh sách (list) thành tham số cho 1 phương thức

java

(aduka) #1

ví dụ như mình có phương thức

void Method (int a, int b, int c, int d)

phương thức này có sẵn không phải của mình, số lượng tham số có thể thay đổi và không biết trước và mình có 1 List gồm 4 phần tử thì có cách nào truyền vào phương thức đó không ?

nếu trong python thì mình có thể sử dụng operator* để chuyển về danh sách tham số

ví dụ như

def Method (a, b, c): pass
x = [1, 2, 3]
Method(*x)

Các bạn cho mình hỏi trong Java có cách nào chuyển 1 list thành tham số cho 1 phương thức không ?


89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?