Chương 12: Câu hỏi bài tập trả lời CÁC LỚP CƠ SỞ .NET

c-sharp

(Phạm Quyết Nghị) #1

Câu hỏi 1: Các ngôn ngữ được hỗ trợ bởi .NET phải tuân thủ theo quy tắc nào không?
Trả lời 1: Như đã trình bày bên trên, các ngôn ngữ .NET phải tuân thủ theo quy định chung để có thể hoạt động trên nền của .NET. Những quy định này được gọi là Common Language Specification (CLS). CLS đưa ra những kiểu dữ liệu chung và các tập luật để thao tác trên kiểu dữ liệu này, CLS cho phép tạo ra một môi trường thực thi chung mà không cần quan tâm đến từng ngôn ngữ được sử dụng. Lợi ích của CLS là mã nguồn được viết thống nhất để quản lý, mã nguồn được viết trong ngôn ngữ này có thể được sử dụng bởi một ngôn ngữ khác.

Câu hỏi 2: Nếu muốn tìm hiểu về các lớp được cung cấp bởi .NET một cách chi tiết thì phải tìm ở đâu?
Trả lời 2: Để tìm hiểu chi tiết các lớp của .NET thì chúng ta có thể tìm trong thư viện trực tuyến của Microsoft có tên là MSDN Online, thư viện này chứa tất cả các thông tin liên quan đến .NET Framework mà người học cần quan tâm. Thư viện này thường xuyên được cập nhật và chứa những thông tin mới nhất về các phiên bản của .NET.

Câu hỏi thêm
Câu hỏi 1: Để truy xuất thời gian của đồng hồ hệ thống chúng ta phải dùng lớp nào?

Câu hỏi 2: Thông tin về máy tính có thể được truy xuất thông qua lớp nào?

Câu hỏi 3: Tham số dòng lệnh là gì? Làm thế nào để lấy được tham số dòng lệnh?

Câu hỏi 4: Lớp thao tác các phép toán học cơ bản? Chúng ta có thể tạo thể hiện của lớp này hay không?

Câu hỏi 5: Lớp thao tác tập tin File chứa trong namespace nào? Các thao tác chính được thực hiện trên tập tin?

Câu hỏi 6: Lớp nào cung cấp các thông tin về tập tin? Các phương thức chính của lớp này?

Câu hỏi 7: Luồng là gì? Phân biệt giữa tập tin và luồng?

Câu hỏi 8: Có mấy cách thức tạo tập tin? Cho biết thứ tự đọc của một tập tin?

Câu hỏi 9: Sự khác nhau giữa lớp File và FileInfo? Khi nào thì sử dụng lớp File tốt hơn là sử dụng FileInfo?

Câu hỏi 10: Khi tạo một tập tin mới trùng với tên của một tập tin cũ trong cùng một vị trí thư mục thì chuyện gì xảy ra?

Câu hỏi 11: Nếu muốn viết dữ liệu đã định dạng như là kiểu số thì dùng cách viết vào tập tin dạng nào?

BÀI TẬP

Bài tập 1: Viết một chương trình minh họa việc truy xuất thông tin hệ thống của máy tính đang sử dụng. Thông tin này bao gồm: tên máy tính, hệ điều hành, bộ nhớ, đĩa cứng…

Bài tập 2: Viết chương trình minh họa một máy tính cá nhân cho phép thực hiện các phép toán cơ bản. Chương trình hiện ra một menu các lệnh và mỗi lệnh được gán cho một số: như công thì số 1, trừ số 2, nhân 3,… Cho phép người dùng chọn một lệnh thông qua nhập vào số tương ứng. Sau đó cho người dùng nhập vào từng toán hạng rồi thực hiện phép toán và cuối cùng in kết quả ra màn hình.

Bài tập 3: Viết chương trình cho phép xem thông tin về một tập tin. Chương trình cho người dùng nhập vào tên tập tin rồi sau đó lần lượt hiển thị các thông tin như: thuộc tính tập tin, ngày giờ tạo lập, kích thước tập tin…

Bài tập 4: Viết chương trình xem tập tin văn bản giống như lệnh type của DOS. Chương trình cho phép người dùng nhập tên tập tin thông qua tham số dòng lệnh. Nếu người dùng không nhập qua tham số dòng lệnh thì yêu cầu nhập vào.

Bài tập 5: Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào một mảng số nguyên. Sau đó sắp xếp mảng này theo thứ tự tăng dần rồi lưu mảng vào một tập tin trên đĩa với dạng nhị phân.


Tài liệu c# tiếng việt cho người mới bắt đầu (newbie)

89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?