Chương 10: XỬ LÝ CHUỖI trong csharp

c#

(Phạm Quyết Nghị) #1
 • Lớp đối tượng string
  – Tạo một chuỗi
  – Tạo chuỗi dùng phương thức ToString
  – Thao tác trên chuỗi
  – Tìm một chuỗi con
  – Chia chuỗi
  – Thao tác trên chuỗi dùng StringBuilder
 • Các biểu thức quy tắc
  – Sử dụng biểu thức quy tắc qua lớp Regex
  – Sử dụng Regex để tìm tập hợp
  – Sử dụng Regex để gom nhóm
  – Sử dụng lớp CaptureCollection
 • Câu hỏi & bài tập

Có một thời gian người ta luôn nghĩ rằng máy tính chỉ dành riêng cho việc thao tác các giá trị dạng số. Các máy tính đầu tiên là được thiết kế để sử dụng tính toán số lượng lớn như tính toán quỹ đạo của tên lửa trong quốc phòng. Và ngôn ngữ lập trình được giảng dạy ở khoa toán của các đại học lớn.

Ngày nay, hầu hết các chương trình liên quan đến nhiều chuỗi ký tự hơn là các chuỗi các con số. Thông thường các chuỗi được sử dụng cho việc xử lý từ ngữ, thao tác trên các sưu liệu, và tạo ra các trang web.

Ngôn ngữ C# hỗ trợ khá đầy đủ các chức năng của kiểu chuỗi mà chúng ta có thể thấy được ở các ngôn ngữ lập trình cấp cao khác. Điều quan trọng hơn là ngôn ngữ C# xem những chuỗi như là những đối tượng và được đóng gói tất cả các thao tác, sắp xếp, và các phương thức tìm kiếm thường được áp dụng cho chuỗi ký tự.

Những thao tác chuỗi phức tạp và so khớp mẫu được hỗ trợ bởi việc sử dụng các biểu thức quy tắc (regular expression). Ngôn ngữ C# kết hợp sức mạnh và sự phức tạp của cú pháp biểu thức quy tắc, (thông thường chỉ được tìm thấy trong các ngôn ngữ thao tác chuỗi như Awk, Perl), với một thiết kế hướng đối tượng đầy đủ.

Trong chương 10 này chúng ta sẽ học cách làm việc với kiểu dữ liệu string của ngôn ngữ C#, kiểu string này chính là một alias của lớp System.String của .NET Framework. Chúng ta cũng sẽ thấy được cách rút trích ra chuỗi con, thao tác và nối các chuỗi, xây dựng một chuỗi mới với lớp StringBuilder. Thêm vào đó, chúng ta sẽ được học cách sử dụng lớp Regex để so khớp các chuỗi dựa trên biểu thức quy tắc phức tạp.


Tài liệu c# tiếng việt cho người mới bắt đầu (newbie)

89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?