Các quy tắc cú pháp cơ bản của ngôn ngữ C

c

(Phạm Quyết Nghị) #1

Cú pháp ngôn ngữ C xác định các quy tắc cho chuỗi ký tự được viết bằng ngôn ngữ C. Trong ngôn ngữ đơn giản và cách tạo câu lệnh trong chương trình ngôn ngữ C

  • Dòng mã bắt đầu như thế nào, cách kết thúc, nơi sử dụng dấu ngoặc kép, nơi sử dụng dấu ngoặc nhọn, v.v.
    Quy tắc xác định cách chuỗi ký tự sẽ được nhóm lại với nhau, để tạo mã thông báo. Các thẻ là một trong hai từ khóa, mã định danh, hằng số, các biến hoặc bất kỳ ký hiệu nào có một số ý nghĩa trong ngôn ngữ C. Chương trình AC cũng có thể được gọi là một tập hợp các thẻ khác nhau.

Trong chương trình sau,

#include
int main()
{
printf(“Hello,World”);
return 0;
}

Chúng ta có lệnh in printf(“Hello,World”);

printf, (, “Hello,World”, ) and ;.

Vì vậy, các thẻ C về cơ bản là các khối xây dựng của một chương trình C.

Dấu chấm phẩy ;

Dấu chấm phẩy ; được sử dụng để đánh dấu sự kết thúc của một dòng lệnh và bắt đầu một dòng khác. Sự vắng mặt của dấu chấm phẩy ở cuối của bất kỳ câu lệnh nào, sẽ đánh lừa trình biên dịch để nghĩ rằng câu lệnh này chưa được hoàn thành và nó sẽ thêm câu lệnh kế tiếp sau nó, có thể dẫn đến lỗi biên dịch (cú pháp).

#include
int main()
{
printf(“Hello,World”)
return 0;
}

Trong chương trình trên, chúng ta đã bỏ qua dấu chấm phẩy từ printf("…") câu lệnh, do đó trình biên dịch sẽ nghĩ rằng bắt đầu từ printf việc tăng dấu chấm phẩy sau khi return 0 khai báo, là một câu lệnh đơn và điều này sẽ dẫn đến lỗi biên dịch.

Bình luận
Nhận xét là văn bản đơn giản trong một chương trình C không được biên dịch bởi trình biên dịch. Chúng tôi viết bình luận để hiểu rõ hơn về chương trình. Mặc dù viết bình luận không phải là bắt buộc, nhưng nó được khuyến khích để làm cho chương trình của bạn mô tả hơn. Nó làm cho mã dễ đọc hơn.

Có hai cách để chúng ta có thể viết bình luận.

Sử dụng // Điều này được sử dụng để viết một dòng chú thích.
Sử dụng /* /: Các câu lệnh được đính kèm bên trong / và */, được sử dụng để viết các bình luận nhiều dòng.

Ví dụ về nhận xét:

// This is a comment

/* This is a comment */

/* This is a long 
and valid comment */

// this is not
a valid comment

Một số quy tắc cú pháp cơ bản cho chương trình C

C là một ngôn ngữ phân biệt chữ hoa chữ thường nên tất cả các lệnh C phải được viết bằng chữ thường.
Tất cả câu lệnh C phải kết thúc bằng dấu chấm phẩy. ;
Khoảng trống được sử dụng trong C để mô tả khoảng trắng và các tab.
Khoảng trắng là bắt buộc giữa các từ khóa và số nhận dạng.

ngon%20ngu%20c


89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?