Dev Chat


Giới thiệu chuyên mục Dev Chat (1)
Học OpenCV bằng Python thì nên bắt đầu từ đâu (1)
Trình độ như nào thì tự tạo được website (2)
Có cách nào giấu file .txt (3)
Tại sao nói python nó thích hợp trên nhiều nền tảng? (5)
Phân biệt giữa người làm dev backend và dev frontend (4)
Java với c# có con trỏ giống c++ không (3)
Tại sao phần tử đẩu tiên của một mảng lại bắt đầu từ 0 (2)
Biết C++, python hoặc js thì công việc có nhiều và đa dạng không? (3)
Học c# nên chuẩn bị kiến thức cơ bản gì? (2)
Tại sao nên sử dụng C? (4)

89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?